യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 
Myrtaceae 9,523 8,050 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus