യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calyptranthes pallens Griseb.

 
Myrtaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calyptranthes pallens
Calyptranthes pallens
Calyptranthes pallens
Calyptranthes pallens

Calyptranthes zuzygium (L.) Sw.

 
Myrtaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Calyptranthes zuzygium