യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cyphomeris crassifolia (Standl.) Standl.

 
Nyctaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyphomeris crassifolia
Cyphomeris crassifolia