യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. NT

 
Myrtaceae 1,298 897 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis

Eucalyptus globulus Labill. LC

യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഗ്ലോബുലസ്
Myrtaceae 3,446 2,484 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus

Eucalyptus polyanthemos Schauer NT

 
Myrtaceae 253 203 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus polyanthemos
Eucalyptus polyanthemos
Eucalyptus polyanthemos
Eucalyptus polyanthemos

Eucalyptus pulverulenta Sims LC

 
Myrtaceae 283 247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus pulverulenta
Eucalyptus pulverulenta
Eucalyptus pulverulenta
Eucalyptus pulverulenta

Eucalyptus robusta Sm. NT

 
Myrtaceae 180 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta

Eucalyptus tereticornis Sm. LC

 
Myrtaceae 18 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus tereticornis

Eucalyptus torquata Luehm. LC

 
Myrtaceae 23 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus torquata
Eucalyptus torquata
Eucalyptus torquata
Eucalyptus torquata

Eucalyptus viminalis Labill. NT

 
Myrtaceae 30 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus viminalis
Eucalyptus viminalis
Eucalyptus viminalis
Eucalyptus viminalis