യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eugenia axillaris (Sw.) Willd. LC

 
Myrtaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia axillaris
Eugenia axillaris
Eugenia axillaris

Eugenia foetida Pers. LC

 
Myrtaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia foetida
Eugenia foetida
Eugenia foetida
Eugenia foetida

Eugenia uniflora L. LC

സൂരിനാം ചെറി
Myrtaceae 1,980 1,558 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora