യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder

 
Rosaceae 411 272 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Exochorda racemosa
Exochorda racemosa
Exochorda racemosa
Exochorda racemosa