യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gymnanthes lucida Sw. LC

 
Euphorbiaceae 7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gymnanthes lucida
Gymnanthes lucida
Gymnanthes lucida
Gymnanthes lucida