യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Jaltomata procumbens (Cav.) J.L. Gentry

 
Solanaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jaltomata procumbens
Jaltomata procumbens
Jaltomata procumbens
Jaltomata procumbens