യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Malacothamnus aboriginum (B.L. Rob.) Greene

 
Malvaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malacothamnus aboriginum
Malacothamnus aboriginum
Malacothamnus aboriginum
Malacothamnus aboriginum

Malacothamnus davidsonii (B.L. Rob.) Greene

 
Malvaceae 25 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malacothamnus davidsonii
Malacothamnus davidsonii
Malacothamnus davidsonii
Malacothamnus davidsonii

Malacothamnus densiflorus (S. Watson) Greene

 
Malvaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malacothamnus densiflorus
Malacothamnus densiflorus
Malacothamnus densiflorus
Malacothamnus densiflorus

Malacothamnus jonesii (Munz) Kearney

 
Malvaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malacothamnus jonesii
Malacothamnus jonesii
Malacothamnus jonesii
Malacothamnus jonesii

Malacothamnus palmeri (S. Watson) Greene

 
Malvaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malacothamnus palmeri
Malacothamnus palmeri
Malacothamnus palmeri
Malacothamnus palmeri