യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Manihot esculenta Crantz

മരച്ചീനി
Euphorbiaceae 795 632 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manihot esculenta

Manihot grahamii Hook.

 
Euphorbiaceae 57 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Manihot grahamii
Manihot grahamii
Manihot grahamii
Manihot grahamii

Manihot walkerae Croizat EN

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Manihot walkerae