യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mirabilis albida (Walter) Heimerl

 
Nyctaginaceae 26 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis albida
Mirabilis albida
Mirabilis albida
Mirabilis albida

Mirabilis alipes (S. Watson) Pilz

 
Nyctaginaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis alipes
Mirabilis alipes
Mirabilis alipes
Mirabilis alipes

Mirabilis gigantea (Standl.) Shinners

 
Nyctaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis gigantea
Mirabilis gigantea

Mirabilis jalapa L.

നാലുമണിച്ചെടി
Nyctaginaceae 8,769 7,448 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa

Mirabilis laevis (Benth.) Curran

 
Nyctaginaceae 137 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis laevis
Mirabilis laevis
Mirabilis laevis
Mirabilis laevis

Mirabilis linearis (Pursh) Heimerl

 
Nyctaginaceae 13 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis linearis
Mirabilis linearis
Mirabilis linearis
Mirabilis linearis

Mirabilis longiflora L.

 
Nyctaginaceae 99 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis longiflora
Mirabilis longiflora
Mirabilis longiflora
Mirabilis longiflora

Mirabilis melanotricha (Standl.) Spellenb.

 
Nyctaginaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis melanotricha
Mirabilis melanotricha
Mirabilis melanotricha
Mirabilis melanotricha

Mirabilis multiflora (Torr.) A. Gray

 
Nyctaginaceae 111 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis multiflora
Mirabilis multiflora
Mirabilis multiflora
Mirabilis multiflora

Mirabilis nyctaginea (Michx.) MacMill.

 
Nyctaginaceae 64 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis nyctaginea
Mirabilis nyctaginea
Mirabilis nyctaginea
Mirabilis nyctaginea