യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh LC

 
Myrtaceae 29 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrcianthes fragrans
Myrcianthes fragrans
Myrcianthes fragrans
Myrcianthes fragrans