യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pisonia aculeata L. LC

 
Nyctaginaceae 69 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pisonia aculeata
Pisonia aculeata
Pisonia aculeata
Pisonia aculeata

Pisonia grandis R. Br.

കീരമരം
Nyctaginaceae 47 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pisonia grandis
Pisonia grandis
Pisonia grandis
Pisonia grandis