ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adoxaceae

Adoxaceae

49,702 38,576 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

3,024 2,190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

8,878 7,236 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

17,574 15,176 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

1,963 1,583 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

15,815 11,962 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

2,764 2,083 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

21,159 16,176 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

5,840 4,546 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

11,363 8,658 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

11,633 8,442 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornaceae

Cornaceae

15,848 12,476 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

4,594 3,387 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

9,840 7,172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscoreaceae

Dioscoreaceae

3,005 2,290 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaeagnaceae

Elaeagnaceae

1,470 1,133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ericaceae

Ericaceae

23,180 18,141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

6,592 5,316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae

Fabaceae

11,574 8,195 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagaceae

Fagaceae

40,336 30,455 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grossulariaceae

Grossulariaceae

1,012 735 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juglandaceae

Juglandaceae

10,026 7,603 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

10,834 9,371 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae

Malvaceae

8,128 5,960 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Moraceae

Moraceae

8,289 6,961 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oleaceae

Oleaceae

19,961 14,914 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinaceae

Pinaceae

11,415 7,739 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae

Ranunculaceae

11,900 9,579 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnaceae

Rhamnaceae

11,346 8,393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae

Rosaceae

1,49,486 1,13,742 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubiaceae

Rubiaceae

2,007 1,453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salicaceae

Salicaceae

31,267 22,594 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sapindaceae

Sapindaceae

23,930 18,679 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Smilacaceae

Smilacaceae

3,653 2,799 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanaceae

Solanaceae

2,282 1,618 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Taxaceae

Taxaceae

7,759 6,156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thymelaeaceae

Thymelaeaceae

2,053 1,668 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ulmaceae

Ulmaceae

2,222 1,670 നിരീക്ഷണങ്ങൾ