ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adoxaceae

Adoxaceae

64,099 49,463 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

4,403 3,196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

11,795 9,498 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

21,003 17,933 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

2,736 2,231 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

20,202 15,273 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

3,656 2,744 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

28,419 21,717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

7,524 5,917 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

15,313 11,773 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

15,324 11,263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornaceae

Cornaceae

20,626 16,268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

5,967 4,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

13,765 10,104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscoreaceae

Dioscoreaceae

3,799 2,894 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaeagnaceae

Elaeagnaceae

2,294 1,719 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ericaceae

Ericaceae

30,865 24,208 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

8,892 7,155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae

Fabaceae

15,225 10,761 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagaceae

Fagaceae

55,080 41,583 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grossulariaceae

Grossulariaceae

1,493 1,081 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juglandaceae

Juglandaceae

14,066 10,798 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

14,016 12,075 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae

Malvaceae

10,162 7,452 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Moraceae

Moraceae

10,775 9,034 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oleaceae

Oleaceae

26,699 20,023 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinaceae

Pinaceae

15,921 10,654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae

Ranunculaceae

15,218 12,170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnaceae

Rhamnaceae

15,302 11,309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae

Rosaceae

1,95,268 1,48,541 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubiaceae

Rubiaceae

2,726 2,004 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salicaceae

Salicaceae

42,564 30,741 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sapindaceae

Sapindaceae

30,643 24,093 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Smilacaceae

Smilacaceae

4,959 3,869 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanaceae

Solanaceae

3,231 2,256 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Taxaceae

Taxaceae

9,767 7,670 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thymelaeaceae

Thymelaeaceae

2,767 2,222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ulmaceae

Ulmaceae

4,538 3,405 നിരീക്ഷണങ്ങൾ