ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adoxaceae

Adoxaceae

77,381 59,586 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

5,539 4,054 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

14,812 11,825 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

23,143 19,618 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

3,460 2,836 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

25,945 19,560 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

4,739 3,555 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

35,338 26,910 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

8,891 6,963 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

19,297 14,959 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

18,950 13,917 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornaceae

Cornaceae

25,708 20,268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

6,998 4,984 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

17,476 12,922 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscoreaceae

Dioscoreaceae

4,958 3,779 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaeagnaceae

Elaeagnaceae

3,232 2,450 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ericaceae

Ericaceae

37,659 29,512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

11,010 8,825 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae

Fabaceae

18,736 13,250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagaceae

Fagaceae

69,309 52,400 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grossulariaceae

Grossulariaceae

2,029 1,491 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juglandaceae

Juglandaceae

17,393 13,407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

15,814 13,589 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae

Malvaceae

11,364 8,313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Moraceae

Moraceae

13,500 11,337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oleaceae

Oleaceae

34,216 25,794 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinaceae

Pinaceae

20,054 13,410 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae

Ranunculaceae

18,905 15,021 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnaceae

Rhamnaceae

16,176 12,048 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae

Rosaceae

2,32,337 1,76,401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubiaceae

Rubiaceae

3,531 2,604 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salicaceae

Salicaceae

51,016 36,998 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sapindaceae

Sapindaceae

38,858 30,201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Smilacaceae

Smilacaceae

6,269 4,967 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanaceae

Solanaceae

57 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Taxaceae

Taxaceae

11,430 8,886 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thymelaeaceae

Thymelaeaceae

3,551 2,830 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ulmaceae

Ulmaceae

6,451 4,863 നിരീക്ഷണങ്ങൾ