ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies 1 ഇനം
Acer 4 ഇനം
Amelanchier 1 ഇനം
Arbutus 1 ഇനം
Arctostaphylos 1 ഇനം
Asparagus 1 ഇനം
Atropa 1 ഇനം
Berberis 1 ഇനം
Betula 2 ഇനം
Bryonia 1 ഇനം
Buxus 1 ഇനം
Calluna 1 ഇനം
Castanea 1 ഇനം
Celtis 1 ഇനം
Clematis 2 ഇനം
Colutea 1 ഇനം
Cornus 1 ഇനം
Corylus 1 ഇനം
Cotoneaster 2 ഇനം
Crataegus 1 ഇനം
Daphne 1 ഇനം
Dioscorea 1 ഇനം
Eupatorium 1 ഇനം
Euphorbia 1 ഇനം
Fagus 1 ഇനം
Ficus 1 ഇനം
Frangula 1 ഇനം
Fraxinus 2 ഇനം
Genista 3 ഇനം
Hedera 1 ഇനം
Hippocrepis 1 ഇനം
Hippophae 1 ഇനം
Humulus 1 ഇനം
Ilex 1 ഇനം
Juglans 1 ഇനം
Juniperus 3 ഇനം
Lonicera 6 ഇനം
Malus 1 ഇനം
Ononis 7 ഇനം
Phillyrea 1 ഇനം
Pinus 3 ഇനം
Pistacia 1 ഇനം
Populus 2 ഇനം
Prunus 6 ഇനം
Pyrus 1 ഇനം
Quercus 4 ഇനം
Rhamnus 5 ഇനം
Rhododendron 1 ഇനം
Ribes 1 ഇനം
Rosa 19 ഇനം
Rosmarinus 1 ഇനം
Rubia 1 ഇനം
Rubus 4 ഇനം
Salix 12 ഇനം
Sambucus 3 ഇനം
Smilax 1 ഇനം
Solidago 1 ഇനം
Sorbus 6 ഇനം
Taxus 1 ഇനം
Tilia 1 ഇനം
Ulmus 1 ഇനം
Vaccinium 2 ഇനം
Viburnum 2 ഇനം