ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Castanea

Castanea

7,750 6,080 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Fagus

Fagus

15,187 12,103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Quercus

Quercus

16,151 11,311 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4