ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Castanea

Castanea

10,749 8,486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Fagus

Fagus

20,960 16,497 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Quercus

Quercus

24,043 17,088 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4