ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക

ചോദ്യം

തിരിച്ചറിയുക / Pl@ntNet- ലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുക

നിരീക്ഷണത്തിന് ഒരേ ചെടിയുടെ 4 ചിത്രങ്ങൾ വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ
തിരിച്ചറിയാൻ, ഇല, പുഷ്പം, ഫലം അല്ലെങ്കിൽ പുറംതൊലി എന്നിവയുടെ ഒരു ചിത്രമെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്
It is recommended to use images with these dimensions x: 1280px

It is recommended to use images with these dimensions It is recommended to use images with these dimensions