ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies alba Mill. LC

അബിസ് ആൽബ
Pinaceae 2,774 1,917 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Acer campestre L. LC

 
Sapindaceae 11,698 9,356 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L. LC

 
Sapindaceae 2,279 1,700 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer opalus Mill. LC

 
Sapindaceae 1,897 1,387 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer platanoides L. LC

 
Sapindaceae 10,506 8,159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Amelanchier ovalis Medik.

 
Rosaceae 4,157 3,079 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis

Arbutus unedo L. LC

 
Ericaceae 9,440 7,231 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

 
Ericaceae 1,170 854 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi

Asparagus acutifolius L. LC

 
Asparagaceae 2,204 1,778 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius

Atropa belladonna L.

ബല്ലഡോണ
Solanaceae 2,414 1,704 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atropa belladonna
Atropa belladonna
Atropa belladonna
Atropa belladonna

Berberis vulgaris L.

 
Berberidaceae 3,116 2,328 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris

Betula pendula Roth LC

 
Betulaceae 7,637 5,373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula

Betula pubescens Ehrh. LC

 
Betulaceae 1,952 1,393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens

Bryonia cretica L.

 
Cucurbitaceae 5,125 3,753 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica

Buxus sempervirens L. LC

 
Buxaceae 6,560 5,122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens

Calluna vulgaris (L.) Hull

കാലൂണ
Ericaceae 5,077 4,042 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris

Castanea sativa Mill. LC

 
Fagaceae 8,354 6,582 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa

Celtis australis L. LC

 
Cannabaceae 6,737 4,917 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis

Clematis recta L.

 
Ranunculaceae 409 302 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta

Clematis vitalba L.

 
Ranunculaceae 12,252 9,918 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba

Colutea arborescens L.

 
Fabaceae 1,975 1,441 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colutea arborescens
Colutea arborescens
Colutea arborescens
Colutea arborescens

Cornus sanguinea L.

 
Cornaceae 17,263 13,617 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea

Corylus avellana L. LC

 
Betulaceae 13,777 11,099 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana

Cotoneaster integerrimus Medik.

 
Rosaceae 433 271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus

Cotoneaster tomentosus Lindl.

 
Rosaceae 64 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus

Crataegus monogyna Jacq. LC

 
Rosaceae 20,669 16,112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna

Daphne laureola L.

 
Thymelaeaceae 2,467 1,980 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Daphne laureola
Daphne laureola
Daphne laureola
Daphne laureola

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin

 
Dioscoreaceae 3,338 2,538 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscorea communis
Dioscorea communis
Dioscorea communis
Dioscorea communis

Eupatorium cannabinum L.

 
Asteraceae 12,004 9,307 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum

Euphorbia characias L.

 
Euphorbiaceae 8,027 6,426 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias

Fagus sylvatica L. LC

ഫാഗസ് സിൽവറ്റിക്ക
Fagaceae 16,686 13,225 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

Ficus carica L. LC

അത്തി
Moraceae 8,849 7,418 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica

Frangula dodonei Ard.

 
Rhamnaceae 2,547 1,835 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei

Fraxinus angustifolia Vahl LC

 
Oleaceae 4,885 3,353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia

Fraxinus excelsior L. NT

 
Oleaceae 15,355 11,746 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior

Genista hispanica L. LC

 
Fabaceae 912 642 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Genista hispanica
Genista hispanica
Genista hispanica
Genista hispanica

Genista horrida (Vahl) DC.

 
Fabaceae 236 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Genista horrida
Genista horrida
Genista horrida
Genista horrida

Genista scorpius (L.) DC.

 
Fabaceae 2,338 1,781 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Genista scorpius
Genista scorpius
Genista scorpius
Genista scorpius

Hedera helix L.

 
Araliaceae 18,807 16,158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix

Hippocrepis emerus (L.) Lassen

 
Fabaceae 2,445 1,773 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippocrepis emerus
Hippocrepis emerus
Hippocrepis emerus
Hippocrepis emerus

Hippophae rhamnoides L. LC

 
Elaeagnaceae 1,620 1,225 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippophae rhamnoides
Hippophae rhamnoides
Hippophae rhamnoides
Hippophae rhamnoides

Humulus lupulus L.

 
Cannabaceae 5,535 4,468 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus

Ilex aquifolium L. LC

 
Aquifoliaceae 9,931 8,046 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium

Juglans regia L. LC

അക്രോട്ട്
Juglandaceae 10,760 8,171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia

Juniperus communis L. LC

 
Cupressaceae 5,079 3,959 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juniperus communis
Juniperus communis
Juniperus communis
Juniperus communis

Juniperus oxycedrus L. LC

 
Cupressaceae 4,052 2,828 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus

Juniperus phoenicea L. LC

 
Cupressaceae 2,058 1,362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juniperus phoenicea
Juniperus phoenicea
Juniperus phoenicea
Juniperus phoenicea

Lonicera alpigena L. LC

 
Caprifoliaceae 666 420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena

Lonicera etrusca Santi

 
Caprifoliaceae 3,096 2,322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca

Lonicera implexa Aiton

 
Caprifoliaceae 2,209 1,603 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Loading...