ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies alba Mill. LC

 
Pinaceae 3,276 2,270 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Acer campestre L. LC

 
Sapindaceae 15,305 12,152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L. LC

 
Sapindaceae 3,173 2,393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer opalus Mill. LC

 
Sapindaceae 2,023 1,493 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer platanoides L. LC

 
Sapindaceae 13,129 10,169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Amelanchier ovalis Medik.

 
Rosaceae 5,334 3,937 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis

Arbutus unedo L. LC

 
Ericaceae 12,079 9,311 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

 
Ericaceae 1,564 1,135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi

Asparagus acutifolius L. LC

 
Asparagaceae 2,979 2,445 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius

Atropa belladonna L.

 
Solanaceae 3,379 2,362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atropa belladonna
Atropa belladonna
Atropa belladonna
Atropa belladonna

Berberis vulgaris L.

 
Berberidaceae 4,116 3,069 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris

Betula pendula Roth LC

 
Betulaceae 9,389 6,512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula

Betula pubescens Ehrh. LC

 
Betulaceae 3,394 2,455 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens

Bryonia cretica L.

 
Cucurbitaceae 6,284 4,530 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica

Buxus sempervirens L. LC

 
Buxaceae 8,071 6,319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens

Calluna vulgaris (L.) Hull

കാലൂണ
Ericaceae 6,723 5,360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris

Castanea sativa Mill. LC

 
Fagaceae 11,067 8,735 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa

Celtis australis L. LC

 
Cannabaceae 8,619 6,362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis

Clematis recta L.

 
Ranunculaceae 569 416 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta

Clematis vitalba L.

 
Ranunculaceae 15,172 12,173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba

Colutea arborescens L.

 
Fabaceae 2,591 1,885 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colutea arborescens
Colutea arborescens
Colutea arborescens
Colutea arborescens

Cornus sanguinea L.

 
Cornaceae 22,078 17,414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea

Corylus avellana L. LC

 
Betulaceae 17,794 14,342 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana

Cotoneaster integerrimus Medik.

 
Rosaceae 571 361 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus

Cotoneaster tomentosus Lindl.

 
Rosaceae 110 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus

Crataegus monogyna Jacq. LC

 
Rosaceae 23,281 18,112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna

Daphne laureola L.

 
Thymelaeaceae 3,138 2,503 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Daphne laureola
Daphne laureola
Daphne laureola
Daphne laureola

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin

 
Dioscoreaceae 4,279 3,249 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscorea communis
Dioscorea communis
Dioscorea communis
Dioscorea communis

Eupatorium cannabinum L.

 
Asteraceae 15,323 11,826 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum

Euphorbia characias L.

 
Euphorbiaceae 10,082 8,068 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias

Fagus sylvatica L. LC

ഫാഗസ് സിൽവറ്റിക്ക
Fagaceae 22,468 17,602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

Ficus carica L. LC

അത്തി
Moraceae 11,493 9,636 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica

Frangula dodonei Ard.

 
Rhamnaceae 3,509 2,537 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei

Fraxinus angustifolia Vahl LC

 
Oleaceae 7,196 5,030 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia

Fraxinus excelsior L. NT

 
Oleaceae 19,241 14,765 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior

Genista hispanica L. LC

 
Fabaceae 1,207 842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Genista hispanica
Genista hispanica
Genista hispanica
Genista hispanica

Genista horrida (Vahl) DC.

 
Fabaceae 283 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Genista horrida
Genista horrida
Genista horrida
Genista horrida

Genista scorpius (L.) DC.

 
Fabaceae 2,622 2,009 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Genista scorpius
Genista scorpius
Genista scorpius
Genista scorpius

Hedera helix L.

 
Araliaceae 21,703 18,498 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix

Hippocrepis emerus (L.) Lassen

 
Fabaceae 3,091 2,246 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippocrepis emerus
Hippocrepis emerus
Hippocrepis emerus
Hippocrepis emerus

Hippophae rhamnoides L. LC

 
Elaeagnaceae 2,504 1,874 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippophae rhamnoides
Hippophae rhamnoides
Hippophae rhamnoides
Hippophae rhamnoides

Humulus lupulus L.

 
Cannabaceae 7,586 6,106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus

Ilex aquifolium L. LC

 
Aquifoliaceae 12,835 10,263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium

Juglans regia L. LC

അക്രോട്ട്
Juglandaceae 14,791 11,337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia

Juniperus communis L. LC

 
Cupressaceae 6,747 5,243 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juniperus communis
Juniperus communis
Juniperus communis
Juniperus communis

Juniperus oxycedrus L. LC

 
Cupressaceae 5,419 3,842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus

Juniperus phoenicea L. LC

 
Cupressaceae 2,808 1,906 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juniperus phoenicea
Juniperus phoenicea
Juniperus phoenicea
Juniperus phoenicea

Lonicera alpigena L. LC

 
Caprifoliaceae 920 593 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena

Lonicera etrusca Santi

 
Caprifoliaceae 3,730 2,835 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca

Lonicera implexa Aiton

 
Caprifoliaceae 2,944 2,158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Loading...