ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Amelanchier ovalis Medik.

 
6,402 4,752 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

 
2,021 1,481 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ericaceae
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi

Atropa belladonna L.

 
66 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanaceae
Atropa belladonna
Atropa belladonna
Atropa belladonna
Atropa belladonna

Berberis vulgaris L.

 
5,186 3,896 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris

Bryonia cretica L.

 
7,235 5,148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica

Calluna vulgaris (L.) Hull

കാലൂണ
8,557 6,822 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ericaceae
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris

Clematis recta L.

 
814 595 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta

Clematis vitalba L.

 
18,674 14,918 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba

Colutea arborescens L.

 
3,340 2,407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Colutea arborescens
Colutea arborescens
Colutea arborescens
Colutea arborescens

Cornus sanguinea L.

 
27,880 22,025 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornaceae
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea

Cotoneaster integerrimus Medik.

 
816 518 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus

Cotoneaster tomentosus Lindl.

 
136 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus

Daphne laureola L.

 
3,861 3,063 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thymelaeaceae
Daphne laureola
Daphne laureola
Daphne laureola
Daphne laureola

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin

 
5,465 4,190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscoreaceae
Dioscorea communis
Dioscorea communis
Dioscorea communis
Dioscorea communis

Eupatorium cannabinum L.

 
19,712 15,207 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum

Euphorbia characias L.

 
12,169 9,735 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias

Fagus sylvatica L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

ഫാഗസ് സിൽവറ്റിക്ക
28,340 22,164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagaceae
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

Ficus carica L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

അത്തി
14,322 12,003 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Moraceae
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica

Frangula dodonei Ard.

 
85 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnaceae
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei

Genista horrida (Vahl) DC.

 
280 157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Genista horrida
Genista horrida
Genista horrida
Genista horrida

Genista scorpius (L.) DC.

 
3,052 2,362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Genista scorpius
Genista scorpius
Genista scorpius
Genista scorpius

Hedera helix L.

 
23,745 20,073 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix

Hippocrepis emerus (L.) Lassen

 
4,056 2,937 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Hippocrepis emerus
Hippocrepis emerus
Hippocrepis emerus
Hippocrepis emerus

Humulus lupulus L.

 
9,599 7,730 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus

Juglans regia L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

അക്രോട്ട്
18,456 14,248 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juglandaceae
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia

Lonicera etrusca Santi

 
4,540 3,453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca

Lonicera implexa Aiton

 
3,777 2,790 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Loading...