ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies alba Mill. 2337 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 10819 ചിത്രങ്ങൾ
Acer monspessulanum L. 2092 ചിത്രങ്ങൾ
Acer opalus Mill. 1557 ചിത്രങ്ങൾ
Acer platanoides L. 9443 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier ovalis Medik. 3350 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus unedo L. 8774 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1055 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L. 1962 ചിത്രങ്ങൾ
Atropa belladonna L. 2282 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis vulgaris L. 2760 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth 7423 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pubescens Ehrh. 1412 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia cretica L. 4594 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sempervirens L. 5837 ചിത്രങ്ങൾ
Calluna vulgaris (L.) Hull 4819 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill. 7958 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis australis L. 6153 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis recta L. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L. 11523 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea arborescens L. 1850 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sanguinea L. 15842 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus avellana L. 12306 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster integerrimus Medik. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster tomentosus Lindl. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq. 19641 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L. 2051 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 3003 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L. 11844 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia characias L. 6589 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L. 15618 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 8284 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula dodonei Ard. 2416 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia Vahl 4270 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 14239 ചിത്രങ്ങൾ
Genista hispanica L. 726 ചിത്രങ്ങൾ
Genista horrida (Vahl) DC. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Genista scorpius (L.) DC. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 17565 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis emerus (L.) Lassen 1984 ചിത്രങ്ങൾ
Hippophae rhamnoides L. 1468 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus lupulus L. 5196 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L. 8862 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L. 10021 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus communis L. 4576 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus oxycedrus L. 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus phoenicea L. 1759 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera alpigena L. 618 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera etrusca Santi 2815 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera implexa Aiton 1867 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera nigra L. 450 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera pyrenaica L. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera xylosteum L. 5711 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sylvestris Mill. 3696 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis aragonensis Asso 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis cristata Mill. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis minutissima L. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis natrix L. 1305 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis pusilla L. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis spinosa L. 2658 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis striata Gouan 44 ചിത്രങ്ങൾ
Phillyrea latifolia L. 1436 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus mugo Turra 1840 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus nigra Arnold 1253 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus sylvestris L. 5963 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia terebinthus L. 3022 ചിത്രങ്ങൾ
Populus nigra L. 9105 ചിത്രങ്ങൾ
Populus tremula L. 3551 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus avium (L.) L. 12619 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus domestica L. 9580 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 3798 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus mahaleb L. 3406 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus padus L. 6807 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus spinosa L. 18543 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus communis L. 5644 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus coccifera L. 2897 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus ilex L. 8748 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus petraea Liebl. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus pubescens Willd. 4106 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus alaternus L. 4868 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus alpina L. 562 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus cathartica L. 2963 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus pumila Turra 230 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus saxatilis Jacq. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron ferrugineum L. 5041 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes alpinum L. 1012 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa agrestis Savi 868 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa arvensis Huds. 1314 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa blondaeana Ripart ex Déségl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa canina L. 15880 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa coriifolia Fr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa corymbifera Borkh. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa dumalis Bechst. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa elliptica Tausch 35 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa ferruginea Vill. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa micrantha Borrer ex Sm. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa pendulina L. 2652 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa pouzinii Tratt. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rubiginosa L. 1496 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa sicula Tratt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa squarrosa (Rau) Boreau 24 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa tomentosa Sm. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa villosa L. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa vosagiaca Desp. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa x andegavensis Bastard 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 10825 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia peregrina L. 2004 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus caesius L. 4925 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus idaeus L. 5156 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus saxatilis L. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus ulmifolius Schott 7764 ചിത്രങ്ങൾ
Salix alba L. 6057 ചിത്രങ്ങൾ
Salix atrocinerea Brot. 1385 ചിത്രങ്ങൾ
Salix bicolor Willd. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Salix caprea L. 6967 ചിത്രങ്ങൾ
Salix daphnoides Vill. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Salix eleagnos Scop. 1479 ചിത്രങ്ങൾ
Salix fragilis L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Salix herbacea L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Salix purpurea L. 1495 ചിത്രങ്ങൾ
Salix pyrenaica Gouan 120 ചിത്രങ്ങൾ
Salix reticulata L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Salix retusa L. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus ebulus L. 5089 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus nigra L. 19699 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus racemosa L. 4020 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax aspera L. 3649 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago virgaurea L. 3968 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus aria (L.) Crantz 4748 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus aucuparia L. 10314 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz 379 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus hybrida L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. 1873 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus torminalis (L.) Crantz 2257 ചിത്രങ്ങൾ
Taxus baccata L. 7745 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia platyphyllos Scop. 8126 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus glabra Huds. 2222 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium myrtillus L. 2789 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium uliginosum L. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum lantana L. 8130 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum tinus L. 12732 ചിത്രങ്ങൾ