ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies alba Mill. 3285 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 15381 ചിത്രങ്ങൾ
Acer monspessulanum L. 3204 ചിത്രങ്ങൾ
Acer opalus Mill. 2082 ചിത്രങ്ങൾ
Acer platanoides L. 13176 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier ovalis Medik. 5361 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus unedo L. 12121 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1579 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L. 2989 ചിത്രങ്ങൾ
Atropa belladonna L. 3396 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis vulgaris L. 4149 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth 9407 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pubescens Ehrh. 3461 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia cretica L. 6309 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sempervirens L. 8094 ചിത്രങ്ങൾ
Calluna vulgaris (L.) Hull 6734 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill. 11109 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis australis L. 8668 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis recta L. 575 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L. 15220 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea arborescens L. 2628 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sanguinea L. 22280 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus avellana L. 17861 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster integerrimus Medik. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster tomentosus Lindl. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq. 23307 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L. 3154 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 4305 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L. 15364 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia characias L. 10112 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L. 22601 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 11559 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula dodonei Ard. 3540 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia Vahl 7261 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 19363 ചിത്രങ്ങൾ
Genista hispanica L. 1215 ചിത്രങ്ങൾ
Genista horrida (Vahl) DC. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Genista scorpius (L.) DC. 2624 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 21728 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis emerus (L.) Lassen 3110 ചിത്രങ്ങൾ
Hippophae rhamnoides L. 2521 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus lupulus L. 7612 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L. 12872 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L. 14888 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus communis L. 6771 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus oxycedrus L. 5445 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus phoenicea L. 2834 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera alpigena L. 938 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera etrusca Santi 3773 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera implexa Aiton 2970 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera nigra L. 631 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera pyrenaica L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera xylosteum L. 8101 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sylvestris Mill. 6060 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis aragonensis Asso 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis cristata Mill. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis minutissima L. 733 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis natrix L. 1797 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis pusilla L. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis spinosa L. 3544 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis striata Gouan 68 ചിത്രങ്ങൾ
Phillyrea latifolia L. 2665 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus mugo Turra 3235 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus nigra Arnold 2554 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus sylvestris L. 8359 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia terebinthus L. 4734 ചിത്രങ്ങൾ
Populus nigra L. 12386 ചിത്രങ്ങൾ
Populus tremula L. 5502 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus avium (L.) L. 17529 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus domestica L. 13367 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 7067 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus mahaleb L. 5344 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus padus L. 11101 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus spinosa L. 26697 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus communis L. 8692 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus coccifera L. 4453 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus ilex L. 12732 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus petraea Liebl. 2491 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus pubescens Willd. 6138 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus alaternus L. 7571 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus alpina L. 866 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus cathartica L. 4077 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus pumila Turra 289 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus saxatilis Jacq. 713 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron ferrugineum L. 6855 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes alpinum L. 1711 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa agrestis Savi 1921 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa arvensis Huds. 1990 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa blondaeana Ripart ex Déségl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa canina L. 19719 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa coriifolia Fr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa corymbifera Borkh. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa dumalis Bechst. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa elliptica Tausch 30 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa ferruginea Vill. 559 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa micrantha Borrer ex Sm. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa pendulina L. 3789 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa pouzinii Tratt. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rubiginosa L. 2987 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa sicula Tratt. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa squarrosa (Rau) Boreau 36 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa tomentosa Sm. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa villosa L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa vosagiaca Desp. 436 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa x andegavensis Bastard 19 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 15421 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia peregrina L. 3061 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus caesius L. 5887 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus idaeus L. 6157 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus saxatilis L. 959 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus ulmifolius Schott 9687 ചിത്രങ്ങൾ
Salix alba L. 8491 ചിത്രങ്ങൾ
Salix atrocinerea Brot. 2674 ചിത്രങ്ങൾ
Salix bicolor Willd. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Salix caprea L. 10445 ചിത്രങ്ങൾ
Salix daphnoides Vill. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Salix eleagnos Scop. 2194 ചിത്രങ്ങൾ
Salix fragilis L. 521 ചിത്രങ്ങൾ
Salix herbacea L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Salix purpurea L. 2393 ചിത്രങ്ങൾ
Salix pyrenaica Gouan 140 ചിത്രങ്ങൾ
Salix reticulata L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Salix retusa L. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus ebulus L. 7163 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus nigra L. 24904 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus racemosa L. 6812 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax aspera L. 5371 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago virgaurea L. 5305 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus aria (L.) Crantz 7201 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus aucuparia L. 15436 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz 608 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus hybrida L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. 3014 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus torminalis (L.) Crantz 3346 ചിത്രങ്ങൾ
Taxus baccata L. 10173 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia platyphyllos Scop. 10390 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus glabra Huds. 5431 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium myrtillus L. 4187 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium uliginosum L. 1058 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum lantana L. 11291 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum tinus L. 19051 ചിത്രങ്ങൾ