ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ilex aquifolium L. LC

 
Aquifoliaceae 12,107 9,724 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium