ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ilex aquifolium L. LC

 
Aquifoliaceae 8,552 6,982 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium