ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Celtis australis L. LC

 
Cannabaceae 9,953 7,467 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis

Humulus lupulus L.

 
Cannabaceae 9,121 7,316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus