ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bryonia cretica L.

 
Cucurbitaceae 6,998 4,984 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica