ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin

 
5,767 4,426 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscoreaceae
Dioscorea communis
Dioscorea communis
Dioscorea communis
Dioscorea communis