ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Euphorbia characias L.

 
Euphorbiaceae 7,915 6,332 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias