ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Euphorbia characias L.

 
Euphorbiaceae 10,542 8,452 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias