ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Castanea sativa Mill. LC

 
Fagaceae 12,851 10,117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa

Fagus sylvatica L. LC

ഫാഗസ് സിൽവറ്റിക്ക
Fagaceae 26,215 20,528 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

Quercus coccifera L. LC

 
Fagaceae 5,039 3,826 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Quercus coccifera

Quercus ilex L. LC

 
Fagaceae 14,062 10,185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex

Quercus petraea Liebl. LC

 
Fagaceae 2,953 1,942 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus petraea
Quercus petraea
Quercus petraea
Quercus petraea

Quercus pubescens Willd. LC

 
Fagaceae 6,808 4,728 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus pubescens
Quercus pubescens
Quercus pubescens
Quercus pubescens