ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Castanea sativa Mill. LC

 
Fagaceae 8,274 6,514 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa

Fagus sylvatica L. LC

ഫാഗസ് സിൽവറ്റിക്ക
Fagaceae 16,501 13,082 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

Quercus coccifera L. LC

 
Fagaceae 3,336 2,460 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Quercus coccifera

Quercus ilex L. LC

 
Fagaceae 9,719 6,986 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex

Quercus petraea Liebl. LC

 
Fagaceae 1,043 627 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus petraea
Quercus petraea
Quercus petraea
Quercus petraea

Quercus pubescens Willd. LC

 
Fagaceae 4,629 3,193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus pubescens
Quercus pubescens
Quercus pubescens
Quercus pubescens