ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ribes alpinum L.

 
Grossulariaceae 999 726 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ribes alpinum
Ribes alpinum
Ribes alpinum
Ribes alpinum