ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Juglans regia L. LC

അക്രോട്ട്
Juglandaceae 14,807 11,353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia