ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tilia platyphyllos Scop. LC

 
Malvaceae 7,935 5,823 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos