ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies alba Mill. LC

അബിസ് ആൽബ
Pinaceae 3,067 2,124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Pinus mugo Turra LC

 
Pinaceae 2,853 1,958 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus mugo
Pinus mugo
Pinus mugo
Pinus mugo

Pinus nigra Arnold LC

 
Pinaceae 2,135 1,242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus nigra

Pinus sylvestris L. LC

 
Pinaceae 7,870 5,334 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris