ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Frangula dodonei Ard.

 
100 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnaceae
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei

Rhamnus pumila Turra

 
403 238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnaceae
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila

Rhamnus saxatilis Jacq.

 
1,360 973 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnaceae
Rhamnus saxatilis
Rhamnus saxatilis
Rhamnus saxatilis
Rhamnus saxatilis