ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Frangula dodonei Ard.

 
Rhamnaceae 3,351 2,421 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei

Rhamnus alaternus L. LC

 
Rhamnaceae 6,855 5,242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus

Rhamnus alpina L. LC

 
Rhamnaceae 801 511 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina

Rhamnus cathartica L. LC

 
Rhamnaceae 3,867 2,903 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica

Rhamnus pumila Turra

 
Rhamnaceae 284 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila

Rhamnus saxatilis Jacq.

 
Rhamnaceae 543 374 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnus saxatilis
Rhamnus saxatilis
Rhamnus saxatilis
Rhamnus saxatilis