ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Smilax aspera L.

 
6,676 5,314 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Smilacaceae
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera