ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Smilax aspera L.

 
Smilacaceae 4,431 3,440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera