ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies alba Mill. LC

 
Pinaceae 3,288 2,281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba