ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies alba Mill. LC

അബിസ് ആൽബ
Pinaceae 2,458 1,706 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba