ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acer campestre L. LC

 
Sapindaceae 10,903 8,713 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L. LC

 
Sapindaceae 2,118 1,568 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer opalus Mill. LC

 
Sapindaceae 1,587 1,103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer platanoides L. LC

 
Sapindaceae 9,534 7,453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides