ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amelanchier ovalis Medik.

 
Rosaceae 4,392 3,250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis