ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arbutus unedo L. LC

 
Ericaceae 9,007 6,892 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo