ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Atropa belladonna L.

ബല്ലഡോണ
Solanaceae 2,296 1,626 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atropa belladonna
Atropa belladonna
Atropa belladonna
Atropa belladonna