ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bryonia cretica L.

 
Cucurbitaceae 5,993 4,343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica