ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Calluna vulgaris (L.) Hull

കാലൂണ
8,450 6,735 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ericaceae
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris