ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calluna vulgaris (L.) Hull

കാലൂണ
Ericaceae 4,902 3,904 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris