ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Castanea sativa Mill. LC

 
Fagaceae 8,014 6,291 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa