ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Celtis australis L. LC

 
Cannabaceae 8,147 6,008 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis