ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Celtis australis L. LC

 
Cannabaceae 5,954 4,317 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis