ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Clematis recta L.

 
Ranunculaceae 453 330 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta

Clematis vitalba L.

 
Ranunculaceae 12,640 10,231 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba