ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cotoneaster integerrimus Medik.

 
Rosaceae 397 249 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus

Cotoneaster tomentosus Lindl.

 
Rosaceae 60 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus