ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin

 
Dioscoreaceae 3,024 2,308 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscorea communis
Dioscorea communis
Dioscorea communis
Dioscorea communis