ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eupatorium cannabinum L.

 
Asteraceae 11,865 9,177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum