ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Euphorbia characias L.

 
Euphorbiaceae 6,592 5,316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias