ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Fagus sylvatica L. LC

ഫാഗസ് സിൽവറ്റിക്ക
Fagaceae 15,799 12,563 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica