ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ficus carica L. LC

അത്തി
Moraceae 11,533 9,669 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica