ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Frangula dodonei Ard.

 
Rhamnaceae 3,351 2,421 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei