ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Frangula dodonei Ard.

 
85 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnaceae
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei