ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Fraxinus angustifolia Vahl LC

 
Oleaceae 4,341 2,961 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia

Fraxinus excelsior L. NT

 
Oleaceae 14,353 10,973 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior