ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Genista hispanica L. LC

 
Fabaceae 720 499 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Genista hispanica
Genista hispanica
Genista hispanica
Genista hispanica

Genista horrida (Vahl) DC.

 
Fabaceae 211 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Genista horrida
Genista horrida
Genista horrida
Genista horrida

Genista scorpius (L.) DC.

 
Fabaceae 1,837 1,413 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Genista scorpius
Genista scorpius
Genista scorpius
Genista scorpius