ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Genista horrida (Vahl) DC.

 
280 157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Genista horrida
Genista horrida
Genista horrida
Genista horrida

Genista scorpius (L.) DC.

 
3,026 2,343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Genista scorpius
Genista scorpius
Genista scorpius
Genista scorpius